Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er Tingbjerg Svømmeklub (TSK). Stiftet den 26. august 1970, hjemmehørende under Københavns kommune. Klubben tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer.

§ 2

Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion (DSU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF). Klubbens formål er at tilbyde folkeoplysende virksomhed for børn og voksne, ved at skabe muligheder for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker, samt at undervise i selvredning og livredning.

§ 3

I klubben optages såvel aktive som passive medlemmer.

§ 4

En indmeldelse er bindende og ingen kan betragtes som medlem, med de dertil hørende rettigheder, før kontingent er betalt.

§ 5

Klubbens vedtægter skal på begæring udleveres til medlemmerne. Ændring af

klubbens vedtægter er kun gyldige med et flertal af 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

§ 6

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på førstkommende

generalforsamling samtidig med regnskabet for den forløbne sæson.

§ 7

Medlemmer der er syge 3 måneder og derover kan, hvis dokumentation forevises kassereren, holdes kontingentfri.

§ 8

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 15 dage efter forfaldsdagen, vil den pågældende blive slettet som medlem og genindtrædelse kan først finde sted, når restance er betalt.

§ 9

Det er ethvert medlems pligt at indbetale kontingentet rettidigt til kassereren.

§ 10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes en gang årligt. Den er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers

antal. Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig anmodning med angivelse af dagsorden underskrevet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. En generalforsamling, skal, for at være lovlig, indvarsles senest 14 dage før afholdelsen. En ekstraordinær generalforsamling dog kun 8 dage. Unge under 14 år har ret til at deltage i generalforsamlingen men har ingen stemmeret. Forældre til unge under 14 år har ret til at deltage i generalforsamlingen, med én stemme. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer over 18 år.

§ 11

På generalforsamlingen i lige kalenderår vælges for 2 år: Formand,

sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 bestyrelsessuppleant.


På generalforsamlingen i ulige kalenderår vælges for 2 år: Næstformand,

kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.


Dog kan omgruppering finde sted til alle poster.


Såfremt en kandidat er forhindret i at møde på generalforsamlingen skal skriftlig tilkendegivelse foreligge. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes. Dirigenten har ret til at indføre begrænset taletid ved generalforsamlingen.

§ 12

Formanden aflægger beretning på generalforsamlingen om klubbens virksomked i det forløbne år. Kassereren aflægger regnskab.

§ 13

Kasseren og formanden forvalter klubbens pengemidler og regnskabet føres efter

retningslinjer givet af offentlige myndigheder. Såfremt den kontante beholdning overstiger kr. 5.000,- skal det overskydende beløb indestå på en bankkonto, hvortil kasseren har fuldmagt. Klubben har 2 konti. En løbende konto og en kontingentindbetalingskonto. Der skal ved hvert bestyrelsesmøde fremlægges bilagsliste, samt kontoudtog fra begge konti.

§ 14

Revisorerne skal føre kontrol med klubbens regnskab og skal inden generalforsamlingen gennemgå regnskabet og beholdningen på bankkonti og i kassen, samt om de anvendte midler er brugt i henhold til klubbens vedtægter og beslutningen er truffet på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Revisorerne har i øvrigt til enhver tid ret til at se regnskabet. Revisorerne skal følge den eventuelle revisionsinstruks som de offentlige myndigheder kræver.

§ 15

Bestyrelsesmøder kan indvarsles, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne skal indvarsles af formanden senest 3 dage forinden, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage i de af bestyrelsen indkaldte møder.

§ 16

Enhver henstilling fra et bestyrelsesmedlem skal følges uophørligt. Tilsidesættelse vil blive indklaget til bestyrelsen, i gentagne tilfælde vil § 17 kunne anvendes.

§ 17

Medlemmerne er til enhver tid undergivet det af bestyrelsen fastsatte ordensreglement. Overtrædelse af dette kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller eksklusion. Ved forvoldt skade hæfter skadevolderen personligt. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at ekskludere ethvert medlem, der udadtil eller indadtil skader klubbens renommé og interesser.

§ 18

Et medlem der har fået karantæne, eller er blevet ekskluderet i henhold til § 17, har ret til på førstkommende generalforsamling, at indanke bestyrelsens afgørelse. For genoptagelse kræves 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer.

§ 19

Klubbens opløsning, kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling. For opløsning kræves 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder et eventuelt overskud Dansk Svømmeunion (DSU).

§ 20

I tilfælde hvor disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme klubbens tarv, under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 21

Bestyrelsen tilrettelægger holdene efter behov, samt ansætter trænere/livreddere.